Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport

Célok

Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport 2015 áprilisában alakult meg a Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézetében.  Célja az Intézetben korábban működött Metakommunikációs és Szaknyelvi és Terminológiai Kutatócsoportok céljainak és munkájának összehangolása, eredményesebbé tétele. A kutatási kör spektrumának kiszélesítése lehetővé teszi a korábban megkezdett kutatómunkák folytatását és a különböző szakterületek szorosabb együttműködését is közös projektek keretében. A tervezett tevékenységek között szerepel a logisztikai szaknyelvkutatás, a vállalati kommunikáció és a genderkutatás folytatása, illetve új kutatási területként az aging tematika, a digitális nyelvoktatásban és a gépi fordításban felmerülő nyelvi és kommunikációs kérdések, valamint a kommunikáció interkulturális aspektusainak vizsgálata.

Tagság

A kutatócsoport vezetője Magnuczné dr. Godó Ágnes egyetemi docens (Miskolci Egyetem, MFI), titkára dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus (Miskolci Egyetem, MFI). A jelenlegi tagság 14 főből áll.  Tagjai a Modern Filológiai Intézet oktatói: Dr. Bikics Gabriella, Dr. Dobos Csilla, Farkasné Puklus Márta, Kegyesné dr. Szekeres Erika, Dr. Irina Golubeva, Láng Viktória, Mokrainé Orosz Angéla, Dr. Molnár Erzsébet, Robin Lee Nagano és Szabóné  dr. Papp Judit,  valamint Rostás Édua a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet részéről és Dr. Bajzát Tünde az Idegennyelvi Oktatási Központ részéről. Örömünkre szolgál, hogy a Kutatócsoport tavaly hallgatói tagozattal bővült (5 fő).

TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

A Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport elődje, a Metakommunikációs és Szaknyelvi és Terminológiai Kutatócsoport részt vett „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projektben, amelynek célja az volt, hogy a minőség javításán keresztül növelje a Miskolci Egyetem vonzerejét és elősegítse a régió gazdasági és társadalmi fejlődését. Az „Innovatív megoldások a szervezetek irányításában a versenyképesség fokozására” elnevezésű Tudományos Műhelyben – a karok közötti összehangolt együttműködésben rejlő lehetőségeket jól illusztrálva – a Bölcsészettudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és az Állam- és Jogtudományi Kar közösen tevékenykedett. A Kutatócsoport két alprojektben végeztek kutatásokat.„A vállalati kommunikáció vizsgálata a pragmatikai és kritikai diskurzuselemzés módszerével” című K+F téma keretében végeztek kutatások céljai között szerepelt a belső és a külső vállalati kommunikációs hálózat általános jellemzése, továbbá az egyes kommunikációs műfajok, illetve szövegtípusok leírása az előfordulási gyakoriság, az interakciós hatékonyság, valamint az értékteremtésben játszott szerepük alapján. A Kutatócsoport munkatársai hozzájárultak még a 3. számú Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központon belül a logisztikai szaknyelv vizsgálatához. Mindkét projekt eredményeit számos itthoni és külföldi konferencia előadás, publikáció és oktatási segédlet közli, valamint „A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális aspektusai” (2012) című kötet Dobos Csilla szerkesztésében és a Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás” (2012)  című kötet Illésné Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika és Kriston Renáta szerkesztésében.

TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001

2015-ben a megújult Kutatócsoport tagjai  részt vettek a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar „DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” című, TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 jelű projektjében. A projekt keretében angol nyelvű szakirodalom fordítását végezték magyar nyelvre (Darling-Hammond, L, Bransford, J. (eds). (2007). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco: Jossey Bass. ISBN: 978 0 7879 9634 5), valamint angol nyelvi digitális tananyagot fejlesztettek kifejezetten olyan 4-8. osztályos általános iskolás osztályok számára, ahol sok a hátrányos helyzetű tanuló, akik feltételezhetően vegyes képességűek és különböző tanulási problémákkal küzdenek. A Miskolci Egyetem és a KIFŰ együttműködésének eredményeként létrehozott Komplex Instrukciós Program angol  és német nyelvi digitális tananyagának célja az, hogy rugalmas, bármilyen tankönyvhöz jól társítható, az órai és az otthoni munkába egyaránt könnyen beilleszthető kiegészítő anyagot biztosítson. A Moodle digitális oktatási platform lehetőséget biztosít a változó világunkat tükröző motiváló tartalmak feldolgozására a digitális bennszülött „Z generáció” számára vonzó interaktív tanulási módszereken keresztül. Ugyanakkor megoldást nyújthat a különböző képességű és akár tanulási nehézségekkel küzdő tanulók egyéni foglalkoztatására, önállóságuk növelésére is. A tananyagban mindezeknek a céloknak a Komplex Instrukciós Program ad keretet, amelynek vezérelve a tanulói esélyegyenlőség és együttműködés megteremtése.

2016- EFOP-3.1.2 

A Miskolci Egyetem képviseletében Kutatócsoportunk tagjai 2017 második felétől részt vesznek a 2016- EFOP-3.1.2 projekt munkájában, amelynek célja a “Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban” (DFHT) módszertanának integrálása a közoktatásba. Ezen belül a felső tagozatosok számára készülő tanári kézikönyvek (FMK) munkacsoportjában működnek közre.

2017-1-HU01-KA201-035955

A Miskolci Egyetem főpályázóként 2017-ben támogatást nyert az “ENGaGE: Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners”  című, 2017-1-HU01-KA201-035955 számú ERASMUS+ pályázat megvalósítására, amelynek programját a Kutatócsoport tagjai dolgozták ki a pályázatban részt vevő konzorciumi partnerekkel való együttműködésben (projektmenedzser: Magnuczné dr. Godó Ágnes, résztvevők: Kriston Renáta, Bikics Gabriella, Kegyesné Szekeres Erika, Irina Golubeva, Láng Viktória, Molnár Erzsébet, Robin Lee Nagano és Szabóné Papp Judit). A projekt célja digitális angol és német nyelvű oktatási anyag fejlesztése diszlexiával küzdő általános iskolás nyelvtanulók számára a Screenager elnevezésű innovatív oktatási platformon. A projekt lehetőséget nyújt számunkra a tapasztalatcserére és kooperációra olyan hazai és külföldi partnerintézményekkel, akik komoly szakértelemmel és korábbi projekttapasztalattal rendelkeznek a sajátos nevelési igényű nyelvtanulók oktatása és digitális tananyagfejlesztés terén. Reményeink szerint a készülő tananyag fontos űrt tölt majd be a diszlexiával elé nyelvtanulók integrált és differenciált oktatásában: növeli e tanulócsoport nyelvtanulási kedvét és eredményességét, valamint gazdagítja az őket tanító pedagógusok módszertani eszköztárát.

NTP-FTH-15-0090

A Kutatócsoport profiljának szélesedését jelzi, hogy az utóbbi időszakban társadalmi vonatkozású témák felé is nyitott. 2015-ben a Kutatócsoport, a Szikra Alapítvány  és a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány együttműködésében valósult meg az  „Egy Szikra a fiatal felnőtt tehetségek és az idős emberek között” című  projekt, amelyet a az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatott (NTP-FTH-15-0090). A projektben, amelynek a központi gondolat a tudásmegosztás csatornáinak kiépítése volt a különböző generáció között, a Kutatócsoport ifjúsági tagozata is részt vett. A hallgatók által készített és feldolgozott életinterjúk, és fordítások külön kötetben kerültek kiadásra (Garbóczy, L., App, M. & Szele, Zs. (2016). Életút interjúk. Miskolc: Szikra Alapítvány). A kezdeményezés folytatásaként a Kutatócsoport részvételével megalakult az Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem, amelynek keretében az 50+  generáció tájékozódását, munkaerőpiacra való visszatérését támogató előadássorozat kezdődött 2016 őszén.

Comments are closed.